»Tina 2«, aus dem Portfolio »Polaroid SX-70-Art«, 1980–1990

"Tina 2", Polaroid SX-70, © Friedhelm Denkeler 1989, Bild 12 von 24